ධම්මික වෙද මහතාගේ වට්ටෝරුව ට අනුව නිවසේ පිළියෙල කරගත හැකි කොවිඩ් නසන දේශීය ඔසුව