ඔබෙත් ඇස් යට කළු වෙලාද? එහෙම වෙන්නේ ඇයි? මෙන්න නිවසේදීම කරගත හැකි ප්‍රතිකාර