ඔබත් ජංගම දුරකථනය washroom එකට අරන් යනවද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න
Source