නිවසට සිරිකත කැන්දන බුදු පහන තියන නිවැරදි වත් පිළිවෙත් මෙන්න
Source