නිවැරදිව භාවනා කරන, භාවනා ක්‍රම සහ භාවනාවේ ඇති ප්‍රයෝජන