සහල් සෝදපු වතුර විසිකරලා දාන ඒකනම් සාමාන්‍ය දෙයක්, නමුත් අදින් පසුනම් ඔබ ඒ වැරැද්ද කරන එකක් නෑ