ඔබේ හිසකෙස්වල ගුණාත්මක බව වැඩි කර හිසකෙස් ආරක්ෂා කිරීමට දුඹුරු සීනිවලින් කදිම සත්කාරයක්