සම රැළි වැටීම වළකා සමේ පැහැපත් බව වර්ධනය කරන ස්වභාවික ප්‍රතිකර්ම කිහිපයක්