ඉස්හොරි කරදරේ නැත්තටම නැති කරන්න මුං ඇට පිටි වලින් සත්කාරයක්
Source