ඔයාගෙ කොන්ඩෙ හැමදාම ලස්සනට තියාගන්න ගෙදරදීම කරන්න පුළුවන් සත්කාර ටිකක්
Source