හිස්හොරි කරදරේ නැත්තටම නැති කරගන්න මෙන්න හොඳම විදිහ
Source