කෑම රසකර ගන්න තුන පහ වට්ටෝරු 6ක් ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න විදිය