ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන් වටලප්පන් වර්ග 3 ක් රෙසිපි එකත් එක්කම මෙන්න