රස කාරක නැතිව කටට රසට ගමේ විදියට කෑම උයන මේ ක්‍රම ටික ඔබත් දැනගන්න