තිත්ත රස, ඇඹුල් රස සමග හෙළ තුනපහ වට්ටෝරුවක් සාදන විදිය
Source