හරි විදිහට සරුවට මල් වැවෙන්න ඕකිඩ් වවනවනම් මෙන්න ක්‍රමය