අතමිට සරු කර හොඳ ආදායමක් ලබාගත හැකි බද්ධ රඹුටන් වගාවක් පටන් ගන්න විදිය මෙන්න