අමතර ආදායමක් උපයාගන්න ගෙවත්තේම මිරිස් වගාවක් පටන් ගන්න විදිය ගැන හරියටම දැනගන්න