සෞඛ්‍යයට හානි කර විශ වායු නැතිකරන ඔබේ නිවසේ තබාගතයුතුම ගස් ටිකක්