නිතරම ඔලුව රිදෙනවද? තෙහෙට්ටුවද? නින්ද අඩුද? මෙන්න විසඳුම