විනාඩි කිහිපයකින් මරණයට පත්කරවන මේ රෝගය ගැන ඔබ දන්නවාද ?