ඔබේ ඉදිමුණු පාද වලින් පෙන්වන නිධංගත සැඟවුණු රෝග රැසක් මෙන්න