නිධන්ගත රෝග රැසකට අතවනන බෙල්ලේ කැක්කුම ඇති විය හැකි බරපතළ හේතු මෙන්න