බඩ පිපෙන්නේ ඇයි? බඩ පිපීම රෝගයක්ද? එය නැති කරගන්න හැටි