නොසිතූ වෙලාවක සිරුර අඩපණ කරන අපස්මාරය නොහොත් මීමැස්මොරය නිට්ටාවට සුවකරගමු
Source