ඔබේ සිරුර අභ්‍යන්තරයේ ලෙඩ ඇති බව පෙන්නුම් කරන ලක්ෂණ 35 ක්
Source