මහපට ඇඟිල්ලේ ඉදිමීම නිසා ඇතිවන වේදනාව පැය 24න් සුව කරගන්න ක්‍රම 8 ක්
Source