හිසකෙස් ගැලවී යාම නිට්ටාවටම වළකන, අස්ථි ශක්තිමක් කරන දිව ඔසුව
Source