බිව්ව ගමන් සැනෙකින් ශිෂ්ණය ප‍්‍රාණවත් වෙන ස්වභාවික ව්යාග‍්‍රා පානයක් නිවෙසේදීම සකසාගන්න හැටි