මදුසමය ගතකරන්න කලින් ඔබත් මෙන්න මේ කරුණු ටික අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ