ඉක්මනින් ශුක්‍රාණු පිටවීම ලෙඩක් ද? සංසර්ගයේ යෙදෙන්න කාලය මදිද? මෙන්න පිළියම්
Source