තරුණයන්හට ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය ඇතිවන ඔබ කිසි දිනෙක නොසිතු මානසික හේතු
Source