එකවර ලිංගික ක්‍රියා නතර ක‍ලොත් මෙන්න මේ දේවල් ඔබටත් වෙන්න පුළුවන්
Source