විවාහක ඔබට දරුඵල ප්‍රමාද ද? එහෙනම් මෙන්න මේ හේතු දැන්ම අවම කර ගන්න