දරු සම්පත් නොමැතිව දුක්වෙන ඔබට මාස තුනෙන් දරු සම්පත් ලබාදෙන කෑගල්ලේ වෛද්‍යවරයා
Source