පිරිමියෙකු සමග පළමු එක්වීමේදී කාන්තාවක් අනිවාර්යයෙන් දැනගතයුතු රහස් ටිකක් මෙන්න