පුරුෂයින්ගේ ශුක‍්‍රාණු නිපදවීමේ ප‍්‍රමාණය වැඩි කර, පුරුෂ ශක්තිය සීග්‍රයෙන් වර්ධනය කරගන්න ක‍්‍රම මෙන්න
Source