ප්‍රථම එක්වීමේදී රුධිරය පිටවීම අනිවාර්යද ? කාන්තාවන්ගෙන් 30% කට මෙය සිදු නොවේ - හේතු ටික මෙන්න
Source