දෙවතාවක් එකදිගට ලිංගිකව එකතු වුනොත් පිරිමින්ගේ සරුභාවය තෙගුණ වෙනවා