කොන්ඩම් භාවිතාකර ලිංගිකව එකතුවූවොත් ඔබ ආරක්ෂිතද ? නැද්ද? හරියටම දැනගන්න
Source