දෙදෙනාටම එපා වෙන්නේ නැතිව හරියටම ලිංගිකව එකතුවෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි