ශිෂ්ණය ප්‍රාණවත් වූ විට ශිෂ්ණය කෙලවර තෙත්වීමක්‌ ඇති කරන ඒ දේ දන්නවද ? ශුක්‍රාණු පිටවීමක්‌ නොවුණත් ශිෂ්ණයේ පිටවෙන ඒ ද්‍රවයෙන් ගැබ් ගන්න පුළුවන්
Source