කවදාවත් රෙදි ‍‍සෝදන කුඩු වලින් යට ඇදුම් සෝදන්න එපා