ඔබත් නිතර Perfume භාවිතා කරන කෙනෙක්ද ? එහෙනම් පරිස්සමෙන්
Source