ඉඩමක් ගන්නද හිතාගෙන ඉන්නේ? එහෙනම් ඉඩමක් ගන්න කලින් මේ දේ අනිවාර්යෙන් බලන්න