25,000 ක මාසේ පඩියෙන් කෝටිපතියෙක් වෙන හැටි - අනිවාර්යෙන් බලන්න