මහපට ඇඟිල්ලේ හැඩය අනුව ඔබ ගැන කියැවෙන සත්‍ය අනාවැකි